6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Bu gizlilik politikası, Sakura Kreatif Ajans (“biz”, “bizim” veya “ajans”) tarafından sunulan hizmetleri kullanırken toplanan, kullanılan ve korunan kişisel bilgileri açıklamaktadır. Gizliliğiniz bizim için önemlidir ve bu politika, bilgilerinizi nasıl koruduğumuzu açıklamaktadır.

Sakura Kreatif Ajans’ın Kişisel Veri Politikası

Sakura Kreatif Ajans’ın kişisel veri işleme ilkeleri aşağıdaki gibidir:

1. Veri Sorumlusu

Sakura Kreatif Ajans

Serhat Mah. Serhat Caddesi No:41 D-26 ALC PLAZA Yenimahalle / ANKARA

2. Kişisel Verilerin Toplanmasının, Saklanmasının ve İşlenmesinin Amacı

Sakura Kreatif Ajans tarafından toplanan kişisel verilerinizin niteliği, sağlanan veya sunulan özel hizmete bağlıdır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince hizmetlerimizin sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan kişisel veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak üzere en asgari düzeyde toplanmakta, söz konusu kişisel veriler yalnızca ilgili amaçlar için kullanılmaktadır.

Kişisel verilerin kullanım amaçları genel olarak aşağıdaki gibidir:

  • Hizmetlerin yürütülmesini, sunulmasını, korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
  • Gelen geri bildirimlere göre iletişim kurmak,
  • Bilgilendirme mesajları göndermek


3. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Başvuru ve ekleri aracılığıyla toplanan kişisel veriler, Sakura Kreatif Ajans web sitesi ve Sakura Ajans personeli tarafından işlenir.

Ayrıca bilgilendirme etkinlikleri/toplantıları, program tanıtım etkinlikleri/toplantıları, eğitim kursları ve seminerleri kapsamında da katılımcılara ait kişisel veriler toplanmaktadır. Bu toplantı/etkinlikler sırasında çekilen video ve fotoğraflarda yer alma konusunda toplantı öncesinde açık rıza alınmaktadır.

4. Verilerin Saklanma Süresi

Sakura Kreatif Ajans, kişisel verileri saklama süreleri bakımından tüm yasal düzenlemelere uymaktadır. Başvurular aracılığıyla alınan veriler, en az proje ve raporlama süreci tamamlanana kadar saklanmak zorundadır. Söz konusu veriler bu süreçten sonra da olası hukuki yükümlülükler, ihtilaflar, değerlendirme ve denetimler bakımından bir süre daha saklanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen kişi, verileri hakkında bilgi alma, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik ya da yanlış verilerinin düzeltilmesini talep etme ayrıca kişisel veri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde verilerinin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Kişisel verisi işlenen kişi, kişisel verilerin işlenmesinde bir ihlal olduğundan şüphelenirse, önce Veri Sorumlusuna başvurmak şartıyla denetim makamına (Kişisel Verileri Koruma Kurulu) şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvurular

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesinde sayılan hakların kullanılabilmesi için Sakura Kreatif Ajans ile info@sakuraajans.com kanalı ile iletişime geçebilirsiniz.

bir dakikanızı alabilir miyiz?

Hizmetinizi bizden almanız önemli değil
 Ücretsiz Danışmanlık hizmetimizle markanız için yenilikçi çözümler sunalım. Sizi markanız için doğru çözümlere yönlendirmek bizi mutlu edecektir.
veya